การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารแนบ 1 ทบทวนมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มแต่งตั้ง
ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) เพื่อดำเนินการจัดการความรู้ เรื่อง วิธีการประหยัดพลังงาน
                   ที่เหมาะสมของหน่วยงาน 
เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์มทบทวนหรือจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานของคณะ สำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย
                   ตัวอย่าง

 วันที่ : 14 พ.ค. 2557
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 920

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร