การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  ชั้น 3 อาคาร 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 1   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 

เอกสารหมายเลข 2  รายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

เอกสารหมายเลข 3   ร่าง คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ......../2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เอกสารหมายเลข 4   ร่าง คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ....../2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 5  คู่มือ จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553

เอกสารหมายเลข 6   คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เอกสารหมายเลข 7  ร่าง แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารหมายเลข 8  ร่าง  แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 เอกสารหมายเลข 9  แบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯวันที่ : 12 ธ.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1222

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร