การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 การดำเนินงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
 1. คณะครุศาสตร์
 
 2. คณะวิทยาการจัดการ
 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

      การจัดการความรู้ เรื่องการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 

     คู่มือ การจัดการความรู้ เรื่องการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     แผ่นพับ การจัดการความรู้ เรื่องการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

        1. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

        2. หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

        3. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ

        4. แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

        5. ชนิดของตัวบ่งชี้และหลักเกณฑ์การคำนวณคะแนน

        6. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

       7. คำนิยามตัวบ่งชี้ สกอ และสมศ องค์ประกอบที่ 1และ 3

       8. คำนิยามตัวบ่งชี้ สกอ และสมศ องค์ประกอบที่ 2

       9. คำนิยามตัวบ่งชี้ สกอ และสมศ องค์ประกอบที่ 4 ตอนที่ 1

     10. คำนิยามตัวบ่งชี้ สกอ และสมศ องค์ประกอบที่ 4 ตอนที่ 2

     11. คำนิยามตัวบ่งชี้ สกอ และสมศ องค์ประกอบที่ 5 และ 6

     12. คำนิยามตัวบ่งชี้ สกอ และสมศ องค์ประกอบที่ 7

     13. คำนิยามตัวบ่งชี้ สกอ และสมศ องค์ประกอบที่ 8-9-10

     14. แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรวันที่ : 4 เม.ย. 2555
ที่มา :
อ่าน : 927

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร