การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 19 พ.ค 53

แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

เอกสารหมายเลข ๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้
                              ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เอกสารหมายเลข ๒ รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๑๕.๑  ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
เอกสารหมายเลข ๓ แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ (แจกเฉพาะหน่วยงาน)
เอกสารหมายเลข ๔ รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
เอกสารหมายเลข ๕ ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เอกสารหมายเลข ๖ แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เอกสารหมายเลข ๗ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT)
 
แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
เอกสารหมายเลข ๘  รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๑๕.๒ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกสารหมายเลข ๙  ร่าง คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้
                                ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เอกสารหมายเลข ๑๐  แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
เอกสารหมายเลข ๑๑ แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แจกเฉพาะหน่วยงาน)
เอกสารหมายเลข ๑๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
เอกสารหมายเลข ๑๓ แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
เอกสารหมายเลข ๑๔ สรุปการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
เอกสารหมายเลข ๑๕  แบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ


วันที่ : 9 ส.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1362

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร