การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 1. แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำหรับหน่วยงาน
   
เอกสารหมายเลข 7 แบบฟอร์มการวิเคราะห์สภาพแวดเล้อมภายในและภายนอก

2. แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 สำหรับหน่วยงาน


 

เอกสาร
ส่ง กองนโยบายและแผน อาคาร 10 ชั้น 4
ภายใน วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553

 

บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.01/ว17 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553
- แบบสำรวจการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
และ พ.ศ. 2553

บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.01/ ว16 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 - แบบฟอร์ม การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ตัวอย่างวันที่ : 27 ก.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 660

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร