การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 เอกสาร
ส่ง กองนโยบายและแผน อาคาร 10 ชั้น 4
ภายใน วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553

 

บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.01/ว17 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553
- แบบสำรวจการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
และ พ.ศ. 2553

บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.01/ ว16 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 - แบบฟอร์ม การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ตัวอย่าง

 


รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


แบบสรุปการดำเนินการและประเมินโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


***แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 ***
     
คำนำ
     
บทสรุปผู้บริหาร
     
บทที่ 1
     
บทที่ 2
     
บทที่ 3
     
บทที่ 4
     ภาคผนวก
          
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร
          
สมรรถนะหลัก
          
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับผู้บริหาร)
          
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับสายวิชาการ)
          
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับสายสนับสนุน)
          
รายละเอียดตัวชี้วัด
          
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 25/2552


ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินสมรรถนะของตนเองของบุคลากร
  -  แบบ ป. 1 และแบบ ป. 2

ข้อมูลการประเมินสมรรถนะของตนเอง(Self Assessment)

1. สำหรับกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มสายวิชาการ
    1.1  สมรรถนะหลัก (เอกสารหมายเลข 1)
    1.2  สมรรถนะประจำกลุ่มงานสายบริหาร(เอกสารหมายเลข 2)
    1.3  สมรรถนะประจำกลุ่มงานสายวิชาการ (เอกสารหมายเลข 3)
    1.4  แบบ ป1-ป.2

2. สำหรับกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มสายสนับสนุน
    2.1  สมรรถนะหลัก (เอกสารหมายเลข 1)
    2.2  สมรรถนะประจำกลุ่มงานสายบริหาร(เอกสารหมายเลข 2)
    2.3  สมรรถนะประจำกลุ่มงานสายสนับสุน(เอกสารหมายเลข 4)
    2.4  แบบ ป1-ป.2

3. สำหรับกลุ่มสายวิชาการ
    3.1  สมรรถนะหลัก (เอกสารหมายเลข 1)
    3.2  สมรรถนะประจำกลุ่มงานสายวิชาการ (เอกสารหมายเลข 3)
    3.3  แบบ ป1-ป.2

4. สำหรับกลุ่มสายสนับสนุน
    4.1  สมรรถนะหลัก (เอกสารหมายเลข 1)
    4.2  สมรรถนะประจำกลุ่มงานสายสนับสุน(เอกสารหมายเลข 4)
    4.3  แบบ ป1-ป.2

 


การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
วัน พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2552 
 *** เอกสารประกอบการประชุม***


 เอกสารการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552วันที่ : 23 พ.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 2071

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร