การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

   แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

สารบัญ                                                                                                                                  

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ(แบบฟอร์มที่ 1)

แผนจัดการความรู้แผนที่ 1(แบบฟอร์มที่ 2)

แผนจัดการความรู้แผนที่ 2(แบบฟอร์มที่ 2)

CKO Profile

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะทำงานด้านจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ : 7 พ.ค. 2551
ที่มา :
อ่าน : 604

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร