การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุม เรื่องการประหยัดพลังงาน (ครั้งที่ 4)วันที่ 20 ก.ย. 2550

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง  แนวทางและวิธีการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน (ครั้งที่ 4 )

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2550 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 


 

 

เอกสารหมายเลข 1 สรุปการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงานของชุมชน
เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มการประหยัดพลังงานที่ปฏิบัติได้จริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ : 21 ก.ย. 2550
ที่มา :
อ่าน : 610

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร