การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการประชุม เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แลกเปลี่ยนเรียน

ชมภาพบรรยากาศการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30 - 16.00 น.
เรื่อง การบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3วันที่ : 17 ส.ค. 2550
ที่มา :
อ่าน : 687

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร