การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการประชุม เรื่อง การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานของ มรสน. วันพุทธที15 สิงหาคม 2550

ชมภาพบรรยากาศการประชุม

วันพุทธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
เรื่อง การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์

วิทยากร  อาจารย์ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่ : 17 ส.ค. 2550
ที่มา :
อ่าน : 595

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร