การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ :

PowerPoint นำเสนอโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 
เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 


 


 

 วันที่ : 16 ส.ค. 2550
ที่มา :
อ่าน : 1047

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร