การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศประจำปีพ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูลสารสนเทศประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐

ส่วนที่ ๑

ส่วนนำ

 

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

 

ประวัติและวิวัฒนาการ

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

โครงสร้างการบริหารงาน

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ

   
ส่วนที่ ๒

กลุ่มงานหลักของมหาวิทยาลัย

 

กลุ่มงานวิชาการ

 

กลุ่มงานสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 

 

ส่วนที่ ๓

บุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

ข้าราชการพลเรือนสายสอน

 

ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน

 

ลูกจ้าง อาจารย์อัตราจ้าง พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน - รายวัน )  พนักงานอาคารภูพานเพลซ

 

ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือนที่สังกัดมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔

การจัดการการเรียนการสอน

 

การจัดการศึกษา

 

โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน

 

จำนวนนักศึกษา

 

 

ส่วนที่ ๕

งบประมาณปี พ.ศ. 2550

 

งบประมาณแผ่นดิน

 

งบบำรุงการศึกษา (บ.ก.ศ.)

 

งบโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)

 

งบโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใช้ทรัพยากรร่วม (กศ.ปท.)

 

งบโครงการบัณฑิตศึกษา

 

งบบำรุงการศึกษา (ภูพานเพลซ)

 

โครงการความร่วมมือกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

ส่วนที่ ๖

อาคารเรียน อาคารประกอบการ ยานพาหนะ

 

อาคารเรียน อาคารประกอบการ สิ่งก่อสร้าง

 

ยานพาหนะ

 

 

 

ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2550

 

ข้อมูลนักศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. 2550

 

 

 

 

 

 วันที่ : 3 ก.ค. 2550
ที่มา :
อ่าน : 468

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร