การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


สารสนเทศประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

*************************

    คำนำ / สารบัญ
    ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีพ.ศ. ๒๕๔๙
    ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์และมาตรการ  
    กลุ่มงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙
    บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙
    รายชื่อข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน ที่สังกัดมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๔๙  
    ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙
    การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙
    งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    อาคารเรียน อาคารประกอบการ สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ  
                -  อาคาร
              -  ยานพาหนะ
    โครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙

  ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙                                                                  

  ข้อมูลนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  คณะผู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๙

  กราฟข้อมูลส่งโรงพิมพ์

**********************************************วันที่ : 11 ก.ย. 2549
ที่มา :
อ่าน : 462

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร