การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการความรู้งานสารบรรณ พ.ศ. 2549

 

การจัดการองค์ความรู้งานสารบรรณ
................................................................

1.   แผน KM ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.   รายงานแผนผลการจัดการองค์ความรู้
3.   รายงานการประชุม การทบทวนและปรับปรุงแผนจัดการองค์ความรู้
4.   คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ ( chief knowledge officer : CKO ) และคณะทำงาน
5.   หนังสือเชิญประชุม
6.   คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
7.   รูปภาพการจัดอบรมการจัดการความรู้  
   - อบรมการจัดการความรู้ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549
   - อบรมการจัดการความรู้ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549
   - อบรมการจัดการความรู้ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549
   - อบรมการจัดการความรู้ วันที่ 25 - 26  กันยายน พ.ศ. 2549
   - อบรมการจัดการความรู้ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549

...............................................................................วันที่ : 21 ต.ค. 2549
ที่มา :
อ่าน : 498

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร