การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รายงานประจำปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

*********************************************

          คำนำสารบัญ
          ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
          คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
          สรุปผลการดำเนินงาน
          ด้านการบริหารจัดการ
          ด้านการจัดการศึกษา
          ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน
          ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม          
                     -  หน้า 78 - 79 file Excel
          ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
          ภาพกิจกรรมประกอบรายงานประจำปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                                   

**********************************************************วันที่ : 6 มิ.ย. 2549
ที่มา :
อ่าน : 630

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร