การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปีงบประมาณ 2546

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
....................................................................................................................................

การประกันคุณภาพ
ด้านการจัดการศึกษา
ด้านการวิจัย
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านทำนุบำรุงศิลป
ด้านบริการวิชาการ
ด้านบริหารจัดการ
ใบรับรองการจ่ายเงิน
ประกาศเกียรติคุณ
ประมวลภาพ_1
ประมวลภาพ_2
ประมวลภาพ_3
ประมวลภาพ_4
สนับสนุนการเรียนการสอน
สรุปผลการดำเนินงาน
ส่วนหน้า_1
ส่วนหน้า_2
   ......................................................................................................................................................................................
   วันที่ : 24 ม.ค. 2549
ที่มา :
อ่าน : 357

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร