การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารข้อมูลสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


สารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
************************************************

......... คำนำ / สารบัญ
......... ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
......... คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
......... แผนยุทธศาสตร์และจุดเน้นในแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน 4 ปี (พ.ศ. 2548 - 2551)
......... กลุ่มงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
......... บุคลากร
......... รายชื่อข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือนที่สังกัดมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548
......... ลูกจ้างประจำ
......... การจัดการศึกษา
......... งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
......... โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
......... ตารางที่ 42
......... นักศึกษาภาคปกติประจำปี พ.ศ. 2548
......... นักศึกษาภาคพิเศษประจำปี พ.ศ. 2548 รายละเอียดดังต่อไปนี้
- ภาคกศ.ป.
- ภาคกศ.ปท.
- บัณฑิตศึกษา
- สรุปแต่ละด้าน
......... ยานพาหนะประจำปี พ.ศ. 2548
......... อาคารประจำปี พ.ศ. 2548

************************************************************************วันที่ : 21 ธ.ค. 2548
ที่มา :
อ่าน : 506

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร