การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2548 งบจังหวัดสกลนคร 91 ล้านบาท


 สรุปโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด / จังหวัด ปีงบประมาณ 2548
...............................................................................................................................................................................................

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพี่เลี้ยงและยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น
      - กิจกรรมที่ 1
      - กิจกรรมที่ 2

 โครงการฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อจัดทดลองจัดการท่องเที่ยวหนองหารสกลนคร
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และข้อมูลสายด่วน
 โครงการสมรรถภาพประชากร  เพิ่มขีดความสามารถ  สถาบันอุดมศึกษาในการให้บริการทางวิชาการ
 โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพประชากร  ปรับปรุงศูนย์กีฬาราชภัฏสกลนคร
  โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในจังหวัดสกลนคร

 วันที่ : 10 พ.ย. 2548
ที่มา :
อ่าน : 386

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร