การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร

โครงการจัดการองค์ความรู้
.....................................................................................................................................................................................
เมื่อเวลา 8 สิงหาคม 2548 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสัมมนาเรื่องการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร
วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2548 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร...
 
ข่าวจากสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร PDF  
  ปีที่ ๕ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
การประชุมการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพขององค์กรวันที่ : 9 ก.ย. 2548
ที่มา :
อ่าน : 372

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร