การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ]
ภาพกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ไปที่หน้า : 

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร