การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุม เรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครั้งที่๓) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ]
: 226
: 202
: 176
: 185
: 172
: 180
: 181
: 163
: 151
: 161
: 165
: 169
: 163
: 158
: 153
: 157
: 153
: 154
: 161
: 159
: 162
: 147
: 147
: 157
: 153
: 162
: 168
: 152
: 162
: 173

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 3 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร