การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุม เรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครั้งที่๓) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ]
: 450
: 468
: 436
: 512
: 426
: 408
: 413
: 434
: 539
: 449
: 424
: 422
: 412
: 494
: 421
: 411
: 425
: 413
: 420
: 414
: 413
: 391
: 421
: 420
: 410
: 406
: 418
: 419
: 419
: 406

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร