การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุม เรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครั้งที่๓) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ]
: 372
: 384
: 356
: 435
: 348
: 340
: 337
: 356
: 461
: 367
: 339
: 341
: 339
: 412
: 349
: 338
: 342
: 333
: 335
: 330
: 332
: 311
: 337
: 347
: 326
: 323
: 333
: 337
: 347
: 335

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร