การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุม เรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครั้งที่๓) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ]
: 434
: 450
: 416
: 493
: 409
: 393
: 397
: 414
: 522
: 428
: 407
: 402
: 391
: 473
: 405
: 394
: 403
: 392
: 400
: 394
: 392
: 371
: 399
: 403
: 392
: 389
: 398
: 399
: 401
: 387

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร