การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุม เรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครั้งที่๓) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ]
: 363
: 374
: 347
: 426
: 338
: 331
: 328
: 347
: 453
: 358
: 329
: 331
: 331
: 403
: 339
: 329
: 333
: 324
: 326
: 321
: 323
: 301
: 328
: 338
: 317
: 314
: 324
: 328
: 339
: 326

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร