การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุม เรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครั้งที่๓) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ]
: 388
: 402
: 371
: 452
: 366
: 355
: 352
: 370
: 474
: 381
: 355
: 358
: 352
: 427
: 364
: 353
: 358
: 348
: 352
: 346
: 348
: 326
: 353
: 361
: 345
: 338
: 348
: 352
: 361
: 349

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร