การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยากาศการประชุม เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ]
: 233
: 197
: 178
: 177
: 183
: 176
: 169
: 176
: 179
: 164
: 171
: 164
: 170
: 169
: 156
: 171
: 164
: 176
: 169
: 167
: 166
: 185
: 184
: 186
: 184
: 176

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร