การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยากาศการประชุม เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ]
: 331
: 340
: 312
: 318
: 318
: 316
: 315
: 305
: 315
: 310
: 302
: 304
: 294
: 305
: 296
: 293
: 292
: 294
: 458
: 291
: 289
: 299
: 312
: 312
: 307
: 299
: 301
: 284
: 296
: 295

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร