การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยากาศการประชุม เรื่อง กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ]
: 500
: 499
: 457
: 487
: 497
: 498
: 459
: 449
: 471
: 492
: 437
: 453
: 418
: 434
: 425
: 423
: 433
: 431
: 601
: 454
: 434
: 455
: 466
: 472
: 455
: 466
: 457
: 443
: 474
: 443

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร