การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

แบบฟอร์มการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 23
กระบวนการจัดการองค์ความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่1และ2


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร