การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

คู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการอบรมการบริหารและจัดการเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..............................................................................................................................................................................................
1. คู่มือประกอบการอบรมเว็บไซต์ส่วนที่ 1
2.
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมในการตกแต่งเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
 


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร