การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

ผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

 

·               ภาพการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ

              พ.ศ. 2551

·               ภาพมหกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551  

 

KM1 :

 

·               ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  

·               ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน  

·       ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา (ครั้งที่ 3)

·               ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียน SAR  ปีการศึกษา 2551

 

KM2 :

 

·               ภาพการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แนวปฏิบัติการบูรณาการองค์ความรู้เรื่องครามในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

·               ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบูรณาการนำความรู้เรื่องครามแทรกในหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ : 0 543
อ่าน : 2522


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร