การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

แผนการจัดการความรู้ 2551

         แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

สารบัญ                                                                                                                                  

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ(แบบฟอร์มที่ 1)

แผนจัดการความรู้แผนที่ 1(แบบฟอร์มที่ 2)

แผนจัดการความรู้แผนที่ 2(แบบฟอร์มที่ 2)

CKO Profile

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะทำงานด้านจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


วันที่ : 0 543
อ่าน : 2684


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร