การจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY KNOWLEDGE MANAGEMENT

โครงการ


โครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดทำขึ้น
................................................................................................................................................................................................
1. โครงการเสวนาการปฏิบัติงานสารบรรณ
2. โครงการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ฯ
3. โครงการการคิดอย่างเป็นระบบ
4. โครงการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
5. โครงการอบรมบุคลิกภาพ
 


วันที่ : 0 543
อ่าน : 2304


การจัดการองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร